GDIPlus,GIF解析呈现拆分帧到图片

易语言 2021-09-11 14:56:01

GDIPlus,GIF解析呈现拆分帧到图片

.如果真 (是否添加水印)
l_GP图形.创建自图像 (_GP位图)
' l_GP图形.画图像 () ' //图片水印,自行发挥...
GP纯色画刷.置颜色 (随机颜色 ())
l_GP图形.置平滑模式 (#平滑模式_最佳质量)
l_GP图形.画文本 (“”, GP字体, GP纯色画刷, 制矩形F (10, 10, 宽度, 高度)) ' //左上角位置
.如果真结束
_GP位图.保存到文件 (保存目录 + “\” + 到文本 (i) + “.png”, #图像格式_PNG) ' //这里是格式
.如果真 (是否添加水印)
l_GP图形.销毁 ()
运行目录下 默认导出为 png 可以添加水印
GDIPlus,GIF解析呈现拆分帧到图片开源。