vmp无源码授权处理工具增强版

其他编程 2020-10-26 18:03:51

vmp无源码授权处理工具增强版

序列号 = 读配置项 (取运行目录 () + “\VMP授权文件.txt”, “VMP”, “序列号”, )
.如果真 (call_1 (到整数 (文本解密 (文本数组 [1])), 取文本指针 (序列号)) = 0)
信息框 (文本数据, 0, “授权成功!”, )
返回 ()
.如果真结束

.如果真结束
写配置项 (取运行目录 () + “\VMP授权文件.txt”, “VMP”, “硬件ID”, VMP_取硬件ID ())
写配置项 (取运行目录 () + “\VMP授权文件.txt”, “VMP”, “序列号”, “序列号错误,请修改成正确的序列号!!!”)